Проект Статуту Всеукраїнського руху ВВР

Загальні положення
Головний девіз Всеукраїнського руху "Русь"
Членство у ВРР
Права і обов'язки члена ВРР
Місцеві первинні організації
Республіканський з'їзд ВРР
Духовна координаційна Рада
Інформаційна Рада
Тимчасова Рада
Ревізійна комісія
Матеріальне забезпечення
I. Загальні положення

1.1 Всеукраїнський рух "Русь" є громадським об'єднанням, що створюється на добровільній основі, діє згідно з Конституцією України і Статутом руху і побудоване на морально-етичних заповідях Великих Світочів духовності людства.

1.2 Мета всеукраїнського руху "Русь" - побудова нової України шляхом інтелектуально-духовної побудови русько-українського етносу.

1.3 Виходячи з головної мети, ВРР діє в напрямках:

- побудови системи виховання і освіти, що базуватиметься на духовній, інтелектуальній і фізичній досконалості з акцентом розвитку навичок творчості і космічно-екологічного мислення;

- відновлення історичної і національної самосвідомості народу України;

- розбудови сучасного світогляду на основі досягнень світової наукової думки і творінь великих світочів духовності людства;

- сприяння позитивній перебудові суспільства в відповідності зі змінами, що відбуваються в інформаційно-духовному середовищі III тисячоліття;

- сприяння всім заходам позитивного розвитку України і планетарного суспільства та збереження середовища існування людства;

- формування новітньої стратегії в розбудові України третього тисячоліття з тим, щоб уже в XXI сторіччі Україна стала планетарним світочем на шляху інтелектуального і духовного розвитку Людства.

В початок
Головний девіз Всеукраїнського руху "Русь":

Все, що сприяє позитивному розвитку і побудові майбутнього України, заохочується; все, що наносить шкоду Україні і планетарному суспільству - карається!

1.5 ВРР здійснює свою діяльність в межах України і може створювати філії серед українців, що проживають за її межами, за їх ініціативи. ВРР діє на основі демократичного самоуправління згідно з Статутом і Програмою, в відповідності з Конституцією і діючим законодавством України.

1.6 Основні принципи побудови і напрямки діяльності ВРР викладені в Програмі.

1.7 ВРР захищає своїх членів від любої дискримінації з політичних чи інших міркувань і мотивів.

1.8 Висування членів ВРР кандидатами в органи народовладдя здійснюється в установленому законами порядку.

1.9 Видавничу і інформаційну діяльність ВРР здійснює у відповідності з законами України і міжнародними нормами.

В початок
II Членство у ВРР.

2.1 Членами ВРР можуть бути громадяни, які незалежно від національності, соціального статусу і відношення до релігії зацікавлені в розбудові українсько-руського етносу, в створенні умов для інтелектуально-духовної перебудови суспільства України, в його сходженні до Горнього, до Вишнього; і підтримують Програму і Статут ВРР.

2.2 Умови та ритуал прийому в первинну організацію ВРР визначаються безпосередньо членами первинної організації.

2.3 Обов'язковою умовою вступу до лав ВРР є рекомендації трьох членів руху. При утворенні первинної організації такі рекомендації дають один одному ті, хто добре знає бажаючого вступити до ВРР і створити первинну організацію.

2.4 Член ВРР має бути прикладом для інших членів суспільства в особистому і громадському житті, жити і діяти за морально-етичним кодексом планетарного суспільства третього тисячоліття.

2.5 За вчинки, несумісні з Статутом і Програмою ВРР, рішенням первинної організації член ВРР може бути виключений з його лав.

В початок
III Права і обов'язки члена ВРР:

3.1 Член ВРР має право:
- вибирати первинну організацію за своїм бажанням;
- обирати органи самоврядування ВРР;
- бути обраним до органів самоврядування;
- захищати свою позицію в організації;
- входити до складу інших громадських об'єднань, організацій і партій, діяльність яких сприяє виконанню задач ВРР;
- приймати участь у всіх заходах ВРР;
- отримувати необхідну інформацію про діяльність ВРР.

3.2 Член ВРР зобов'язаний:
- стояти на обліку в місцевій первинній організації;
- сприяти матеріальній і фінансовій підтримці в організаційних заходах роботи ВРР;
- підтримуватись Статуту і Програми ВРР.
IV Структура і керівництво ВРР4.1 Основною структурною ланкою ВРР є первинна організація, яка створюється при наявності не менше трьох членів ВРР. Первинні організації можуть створюватись за місцем проживання або за місцем роботи ВРР.

В початок
Місцеві первинні організації

4.2 Місцеві первинні організації складають основу ВРР.

4.3 Суб'єктом ВРР може бути обласна або міська організація. Для координації своєї діяльності первинні організації на своїх зборах (зльотах чи конференціях) мають право формувати зональні, районні, міські, обласні та регіональні відділення ВРР. Їх структура, керівні органи і порядок діяльності визначаються на основі положень, прийнятих відповідними зборами чи конференцією.

4.4 Вищим органом ВРР є з'їзд руху, який скликається не рідше одного разу на два роки.

В початок
Республіканський з'їзд ВРР:

4.5 Республіканський з'їзд ВРР:
- приймає Статут та Програму, вносить до них зміни та доповнення;
- затверджує символіку та атрибутику ВРР;
- обирає Національну Раду ВРР, Духовну Координаційну Раду та Інформаційну Раду ВРР, а також Ревізійну комісію;
- визначає порядок формування і діяльності обраних органів ВРР, а також їх склад;
- заслуховує і оцінює діяльність центральних органів ВРР;
- обирає голів Рад;

4.6 На з'їзд руху від районних організацій обирається по два представника, один із них духовний координатор одного з місцевих осередків. В якості спостерігачів на з'їзд запрошується Національна Рада (без права голосу) і представники закордонних філій. Роботу з'їзду організує Національна Рада. Керує роботою з'їзду обраний представниками областей і узгоджений на з'їзді Голова. З'їзд проводиться раз в два роки, а при необхідності - кожного року. Якщо Національна Рада не збирає з'їзд в обумовлений попереднім з'їздом час -- з'їзд проводить в ініціативному порядку найбільша за чисельністю обласна організація або одна з обласних за участю не менше 50 % інших обласних організацій.

В початок
Національна Рада ВРР

4.7 Національна Рада ВРР також:

- представляє інтереси руху в міжнародних організаціях, державних органах, громадських організаціях і об'єднаннях;

- може вступати в міжнародні об'єднання, підтримувати прямі міжнародні звязки і контакти, заключати відповідні угоди;

- визначає фінансово-господарську діяльність ВРР;

- забезпечує професійну підготовку та захист прав своїх членів, здійснює науково-методичну роботу;

- може приймати на розгляд будь-яке питання діяльності ВРР, а життєво важливі виносити на з'їзд ВРР.

В початок
Духовна координаційна Рада

4.8 Духовна координаційна Рада
Відстежує духовний стан суспільства, наглядає за вихованням дітей, накладає мораторій на всі рішення і заходи, що можуть зашкодити духовному, інтелектуальному і економічному розвитку суспільства, або нанести шкоду його сучасному стану. Рішення Духовної координаційної Ради обов'язкові до виконання. Членами Духовної координаційної Ради можуть обиратись лише ті особистості, що внесли значний вклад в розбудову духовного і інтелектуального стану суспільства, незалежно від місця проживання і роботи. Духовна координаційна Рада подає на з'їзд можливі кандидатури на пост президента України.

4.9 Духовна координаційна рада затверджує таємним голосуванням кандидатури до занесення в постійно діючу Білу і Чорну книгу України особистостей, що зробили найбільший внесок в розбудову України, або відповідно, нанесли їй велику шкоду. Вона присвоює звання народних лицарів України за значні досягнення в розбудові майбутнього України. Духовну координаційну Раду по черзі, на протязі року, очолюють дванадцять членів Ради, обраних самою ДКР.

В початок
Інформаційна Рада

4.10 Інформаційна Рада
наглядає за інформаційними потоками в Україні, розповсюджує інформацію про стан суспільства, про плани і наміри РУХУ та про їх виконання, надає достовірну інформацію про керівні органи України, про мотивацію їх дій і оцінку керівних органів Духовною Радою, створює і контролює інформаційні, електронні і друковані видання.

В початок
Тимчасова Рада

4.11 Тимчасова Рада
Для вирішення тактичних і невідкладних (надзвичайних) питань може створюватись Тимчасова Рада в складі Голів НР, ДР, ІР та їх перших заступників. ТР має повноваження по відновленню місцевих, районних та обласних осередків руху.

В початок
Ревізійна комісія

4.12 Ревізійна комісія здійснює контроль за відповідністю виконання кошторису фінансово-господарської діяльності у відповідності з положенням про ревізійну комісію, прийнятим на з'їзді.

4.13 ВРР має свої професійні кадри. На звільнених працівників ВРР розповсюджується чинне законодавство про працю, соціальне забезпечення, страхування.
ВРР і його організації можуть мати у власності будівлі, споруди культового, культурно-освітнього і оздоровчого призначення, кошти і інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності ВРР, передбаченої Статутом і Програмою.

В початок
Матеріальне забезпечення

4.14 Кошти і майно ВРР формуються

- із коштів і майна, що мають первинні організації;

- відрахувань із державного бюджету на втілення проектів по розбудові України та українсько-руського етносу;

- прибутку від діяльності інформаційних органів ВРР;

- добровільних внесків організацій, підприємств і фірм, окремих громадян;
інших надходжень, передбачених діючим законодавством.

4.15 При визначенні розмірів заробітної плати працівників руху необхідно керуватись середнім заробітком по Україні. З врахуванням усіх можливих надходжень заробіток працівника руху не може перевищувати середнього по Україні.

4.16 Всі фінансові і матеріальні внески обов'язково реєструються через спеціалізований банк і контролюються ревізійною комісією, утвореною з представників обласних організацій руху.

4.17 ВРР може мати свої періодичні видання і інші засоби масової інформації, використовувати можливості науки і культури.

4.18 ВРР має свої нагороди, символіку і атрибутику. Головний символ ВРР - Трисил. Наступні за значенням: Сонячний Хрест, Сварга (коловорот), Коло Сварога, знак Стягу (або шестикутна, жовто-блакитна зірка). Нагороди і атрибутику руху затверджує з'їзд. Нагородження відбувається за поданням первинних організацій після затвердження з'їздом руху.

4.19 Виконавчі органи ВРР розташовуються у місті Києві або в інших інтелектуально-духовних центрах України у відповідності з рішенням з'їзду ВРР.

 
В початок
 

З своїми думками, пропозиціями, проектами звертайтесь на сайт “Русь”. Ініціативна група по створенню загальнонаціонального руху “Русь”.

 
Хостинг от uCoz